>

pic


נוטריון


בית המשפט הינו מקום בו כאשר תובע ונתבע מציגים את טענותיהם על ידי מסמכים, חובה שיהיה אישור בחוק ומי שמאשר את הדברים ואת אמינותם הינו הנוטריון. הנוטריון הוא עורך דין שקיבל הסמכה בעלת תוקף ואישור חוקי לאישורם של מסמכים שיבואו לידי ראיה בבית הדין. בעבר היה ניתן להבחין בין שני סוגים שונים בעבודת הנוטריון: אחד בעל תוקף חיצוני, ואחד בעל תוקף פנימי של מדינה, אך היום שני האישורים הללו הם תחת אותו סוג של נוטריון.

הליך אישור המסמכים


הנוטריון יכול לאשר מספר סוגים של מסמכים שיהיו קבילים בבית הדין, כגון: חתימה של אדם שנחתמה על מסמך מסוים, אמיתות מסמך, תרגום, הצהרות שונות, אימות הסכמי ממון שנערכו על ידי בני זוג ועוד. בכל מדינה צורת חתימתו של הנוטריון שונה אך הדרך שבה נערכת החתימה הינה זהה וזאת על ידי חותמת מיוחדת שעשויה ממתכת ומפעילה לחץ בעת החתימה של הנוטריון זאת על מנת שחוק הנוטריון ואישורו ימצא תקף. פעולת החתימה לא יכולה להיעשות בדרך אחרת שאיננה על פי החוק הנוטריוני המוכר.

עבודת הנוטריון

חובות הנוטריון


נוטריון חייב לפעול על פי כללי האתיקה המעוגנים בחוק והוא חייב להיות נאמן למקצוע, ללקוח וכמובן שמירה על הפרטיות בכל התהליך שבו מאושרים מסמכים שונים. חלה עליו החובה לעבוד באופן מקצועי ומקובל ולא לסטות ממנו. במידה ונוטריון לא פועל על פי חוקי האתיקה הוא יוענש, ואף יכולה להילקח ממנו הזכות להמשיך ולכהן כנוטריון.

 

 

יצירת קשר